Formularz zgłoszenia reklamacji

Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

1. Dane Klienta:

Imię  i nazwisko Klienta: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………..…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail oraz telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Informacje o przedmiocie podlegającym reklamacji – opis wady

Towar/Usługa (kod Towaru/ nr seryjny, nazwa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data zakupu Towaru/Usługi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Opis wady w tym moment wystąpienia wady,  ewentualnie opis okoliczności, w których wada występuje, ujawnia się: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. W związku art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego żądam:

☐ nieodpłatnej naprawy zakupionego przeze mnie Towaru

☐ wymiany wadliwego Towaru na nowy Towar

☐ odstąpienia od umowy i zwrot zapłaconej ceny*

☐ obniżenia ceny Towaru*

*Pouczenie: Art. 560 Kodeksu cywilnego § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Data wypełnienia formularza: ………………………………

* Właściwe zaznaczyć

…………………………………………….

(podpis Klienta)